In het werkgebied van de ANV Camperland broeden behoorlijke aantallen weidevogels. De kievit is de meest voorkomende soort, gevolgd door grutto en tureluur. Verder broeden ook de scholekster, wulp, gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik in het gebied. Bij de eenden komt de slobeend het meest voor, maar ook de kuifeend en de krakeend broeden in het gebied.

In het weidevogelgebied van ANV Camperland doen 80 boeren mee aan de SNL-regeling (Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer). De meeste boeren hebben in de  beheerscontracten afspraken gemaakt over later maaien en nestbescherming. In 2010 heeft ANV Camperland  SNL-contracten afgesloten op meer dan 400 hectare. Mede door deze afspraken kunnen honderden weidevogels in alle rust broeden. In 2010 zijn er het gebied onder andere 1300 kievitsnesten, 400 gruttonesten, 225 nesten van de tureluur en 60 nesten van de wulp geteld. Om de nesten goed te kunnen beschermen werkt ANV Camperland samen met veel vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers heeft zich gespecialiseerd in het opzoeken van de nesten. Mede hierdoor kunnen steeds meer nesten worden gespaard. Verder heeft de ANV Camperland nauw contact met de Wildbeheereenheden. Dit resulteert in een adequate bestrijding van veel predatoren zoals de vos en de kraai.

Ieder jaar worden er in het broedseizoen de alarmtellingen georganiseerd. Hiermee wordt de ontwikkeling van weidevogelpopulatie nauwlettend gevolgd.