Groene Diensten zijn gericht op het beheer van elementen in het weidse landschap zoals houtwallen en solitaire knotwilgen. Een Blauwe Dienst kan zich richten op het vasthouden van water op percelen, kolken, sloten en watergangen. Blauwe Diensten worden in Overijssel geregeld door het Waterschap. ANV Camperland initieert plannen en helpt bij de realisatie van deze plannen. ANV Camperland is hierbij doorgaans de schakel tussen beleidsmakers en grondbeheerders.

Waarom deze diensten?
Vroeger hadden landschapselementen een praktisch of economisch nut en was het onderhoud vanzelfsprekend. Zo zorgde de agrariër er bijvoorbeeld voor dat de cultuurgrond en sloten werden onderhouden.  Tegenwoordig spelen veel belangen(groepen) een rol als het gaat om de inrichting van ons landschap.
Voor het behoud van de landschapselementen zijn we afhankelijk geworden van de welwillendheid van de grondeigenaren. Maar fietsend of wandelend genieten we er allemaal van. Maar juist omdat we er allemaal zo van genieten, moeten we ook samen zorgen voor aanleg, herstel en behoud. Dit betekent dat een eerlijke verdeling moet komen tussen de lusten en lasten van het landschap.

Hoe werkt het?
Grondeigenaren die een landschapselement op hun grondgebied willen aanleggen, beheren of onderhouden, dragen bij aan behoud van het unieke cultuurhistorisch landschap in de IJsseldelta. Zij leveren in feite een groene of blauwe dienst aan de samenleving. Het is logisch dat de grondeigenaar ook wordt betaald voor deze dienst. Dat kan met de beloning binnen Groene en Blauwe Diensten. De Groene en Blauwe Diensten in de IJsseldelta worden door de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland aangeboden. Deze gemeenten hebben hun visie op het landschap vastgelegd in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Als grondeigenaren plannen hebben om iets te ondernemen in het kader van Groene en Blauwe Diensten kunnen ze hun plannen mailen naar een van de bestuursleden van ANV Camperland.